• بهترین سیاست صداقت است

    (گاندی)

  • صداقت و امانت داری اعتبار ماست

  • s5
  • s4
  • s3
  • s2
  • s1
logon